en
Směrnice GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

("podmínky")

 

Použité pojmy:

Správce dat: ŽlabEko s.r.o., Protivec 32, Strunkovice nad Blanicí (dále "Provozovatel")

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Obecná ustanovení

 • Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Provozovatele a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 • Provozovatel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("Nařízení").

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 • Provozovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 • V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Provozovatel povinen zpracovávat osobní údaje hostů.

S těmito údaji pracují zejména:

 • Recepční provozovatele.
 • Manažer provozovatele.
 • Účetní.
 • Obsluha restaurace.
 • Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.

 

Informace o zákaznících

 • Provozovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je provozovatel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 • Zákazník má kdykoli právo požádat provozovatel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v systému provozovatele, (ii) v knize hostů a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčeném prostoru v budově provozovatele. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Provozovatel takové žádosti vyhoví, výše uvedeným zákonům však Provozovatel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 • Provozovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 • Provozovatel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Provozovatele, které budou mít Provozovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů;
 • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Provozovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 • Provozovatel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 • učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 • Provozovatel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Provozovatelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Provozovatele. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Provozovatele.

 

Datum poslední aktualizace: 7.3.2021

Přijeďte si k nám odpočinout od ruchu města a zakuste pravý
venkovský život.
Vytvořit rezervaci